Všeobecné obchodní podmínky

pro online portál www.redvillage.cz
Provozovatel: Klára Štěpanovská
se sídlem: Bayerova 803/34, 602 00 Brno
Identifikační číslo: 17974046

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Prodávající: 
Klára Štěpanovská
se sídlem: Bayerova 803/34, 602 00 Brno
Identifikační číslo: 17974046
Kupující / spotřebitel / je osobou mající zájem o předmět koupě, který má následně povinnost převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. Kupujícím / spotřebitelem může být fyzická osoba. Kupujícím může být taktéž právnická osoba. Kde se hovoří o účastníkovi, jde o kupující osobu.
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Podmínky”) platí pro prodej zboží, výrobků a služeb prodávajícího, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.
Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

KONTAKT NA PRODÁVAJÍCÍHO 

Pro obecné informace, objednání a reklamace na email adrese: info@redvillage.cz
Písemně na adrese Bayerova 803/34, 602 00 Brno
Telefonicky :  728039927
Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí potvrzení objednávky uskutečněné prostřednictvím webového rozhraní.
Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Neseznámení se s obchodními podmínkami z vůle kupujícího nelze přičítat k tíži prodávajícího.
Přijetí zboží, výrobku, služeb kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky. Těmito podmínkami je vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

WEBOVÉ ROZHRANÍ A JEHO INFORMAČNÍ CHARAKTER

Veškerá prezentace zboží, výrobků a služeb umístěná ve webovém rozhraní prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, výrobků a služeb. Ustanovení § 1731 a § 1732 občanského zákoníku se nepoužije.
U webinářů a on-line vzdělávacích akcí jde o cenu konečnou (balné a poštovné se neúčtuje).
V ceně vzdělávacích akcí není zahrnuta doprava, ubytování a strava, pokud u konkrétní akce není uvedeno jinak.
Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní.
Zjevná chyba v ocenění (způsobená např. špatným zobrazením, překlepem při zadávání apod.) není určující cenou. Pokud kupující za tuto cenu provedl objednávku, je neprodleně požádán prodávajícím o souhlas s cenou odpovídající. V případě nesouhlasu nebo neprojevení souhlasu do 3 dnů, není brána objednávka za závaznou. Webové rozhraní obsahuje informace o zboží (označení, popis hlavních vlastností), výrobcích a službách a cenách.
Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
Prodávající / provozovatel neposkytuje uživatelům / kupujícím / účastníkům záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybné činnosti a zabezpečení webového rozhraní. Prodávající / provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být uživateli /kupujícímu / účastníkovi způsobena v souvislosti s používáním a výpadkem služeb webového rozhraní.
Kupující / účastník bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za následky a škody, které utrpěl využíváním informací z webového rozhraní.

ARCHIVACE A SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění, pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a vedení účetnictví a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. S tímto kupující souhlasí.
Uzavřená smlouva a předmětné obchodní podmínky budou uloženy u prodávajícího po dobu 3 let, nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu delší. Takto uložená data nejsou dále přístupná.
Podáním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování, zpracování a archivaci údajů o kupujícím a jeho nákupech, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů.
Prodávající se zavazuje k ochraně uvedených osobních dat poskytnutých mu kupujícím. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Kupující souhlasí s tím, aby prodávající tyto údaje zpracovával pro své marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je zpřístupnil i třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
V případě ukončení obchodování mezi prodávajícím a kupujícím (ukončení registrace), popř. na žádost kupujícího, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu, budou tato data z archivu dodavatele odstraněna (vymazána).
Kupující využívající možnost dopravy zboží externí přepravní společností, dává výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů touto společností.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány k elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat ve lhůtě do 30 dnů. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Předání informací se předává elektronicky, nedohodnou-li se strany jinak.

ZÁKONNÝ VĚK

Užíváním webových stránek a vzdělávacích akcí prohlašujete, že jste ve státě nebo provincii svého bydliště dosáhli plnoletosti nebo že jste ve státě nebo provincii svého bydliště dosáhli plnoletosti a dali jste souhlas, aby nezletilí ve vašem okolí mohli tuto stránku užívat.

VYTVÁŘENÍ AUDIO, VIDEO A FOTO ZÁZNAMŮ LEKTOREM

Lektor si vyhrazuje právo na vytváření audio, video a foto záznamů pro účely archivace akce, nebo pro použití pro svou prezentaci, ale výhradně pro užití na svých webových stránkách, sociálních sítích nebo video kanálech.
V případě potřeby informujte lektora, že si nepřejete být fotografováni nebo natáčeni, pokud taková situace nastane.  

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

AUTORSKÉ PRÁVO

V rámci zboží, výrobků a služeb je možno zakoupit online vzdělávací programy, webináře a je také možné se účastnit vzdělávací akce. Vše podléhá zákonné ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich kopírování / šíření, nahrávání nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Není zakázáno využít takto nabyté poznatky.
Tyto výrobky a služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobnostního rozvoje.
Veškeré takto poskytnuté informace jsou pouze doporučeními a návody. 
Prodávající ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za následky, které by mohly vzniknout při aplikaci poskytnutých rad. Případný úspěch či neúspěch kupujícího / účastníka je závislý na mnoha dalších faktorech a není možné tyto faktory pojmout do obecného vzdělávání. 
Vybrané vzdělávací akce podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na akci neopravňuje účastníka získané znalosti vydávat za své. Vyučovat a jinak komerčně využívat nabyté znalosti se umožňuje s předpokladem uvedení zdroje nabytí takovýchto dovedností a případném sjednání provizní odměny.
Pokud účastník absolvuje akci za účelem její následné prezentace, nebo sbírá materiály pro svou publikační činnost, je nutné, aby o svém záměru informoval prodávajícího / lektora před začátkem akce a ke všem výstupům získal jejich písemné svolení.
Účastník vzdělávací akce nezískává k prvkům prohlédnutým prostřednictvím webového rozhraní, on-line semináře nebo webináře žádná práva. Žádný z těchto prvků nesmí být použit, kopírován, reprodukován, distribuován, nahráván, upravován nebo veřejně provozován v žádné podobě nebo prostřednictvím žádných prostředků, a to ani pomocí zařízení elektronických, mechanických, fotokopírovacích, nahrávacích nebo jiných, bez předcházejícího písemného souhlasu prodávajícího / lektora.

SLEVY Z KUPNÍ CENY

O způsobu, době a výši slev rozhoduje prodávající.
Slevy ze vzdělávacích akcí mohou být poskytnuty absolventům a současným studentům vzdělávacích akcí, partnerům, osobám se sníženými příjmy, seniorům a studentům a dále dle uvážení prodávajícího.
Slevy můžou být poskytovány široké veřejnosti prostřednictvím tzv. „Slevových kódů“. V případě, že kupující takovýto kód obdržel a chce slevu uplatnit, je povinen ho uvést do objednávky / přihlášky do příslušného pole na webovém rozhraní ve správném tvaru. Na pozdější dodání Slevového kódu, či uvedení kódu ve špatném tvaru, nebude brán zřetel a kupující uhradí plnou cenu.
Na slevy není právní nárok.
Slevy se nesčítají. 

VZDĚLÁVACÍ AKCE

Kupující, který se účastní vzdělávací akce se stává účastníkem.

 VYLOUČENÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU

 Vzdělávací aktivity nejsou zájezdem či dovolenou ve smyslu § 2521 a násl. občanského zákoníku a nedochází k uzavření smlouvy o zájezdu a případných možných nároků z tohoto druhu smlouvy plynoucích.

V případech, že je vzdělávací akce organizována vícedenní s možností ubytování (příp. i stravy), není prodávající pořadatelem / zprostředkovatelem zájezdu.
Prodávající zajišťuje pro pohodlí kupujícího předjednanou nabídku externích služeb (ubytování a příp. i stravování), kterou kupující nemusí využít (v tomto případě není touto nabídkou vázán).
Ubytovací smlouva a dohoda o způsobu stravování není předmětem vzdělávací akce a sjednává se s přímým poskytovatelem ubytování (příp. stravy), kterého prodávající pouze doporučuje.
V případě využití služeb třetí strany (poskytovatele ubytování a stravy), dohodl prodávající s touto stranou zvýhodněné cenové podmínky pro účastníky vzdělávací akce.
Kupující tyto zvýhodněné podmínky přijímá uhrazením částky za ubytování a stravu. Další nároky uplatňuje po přímém poskytovateli těchto služeb (tj. třetí straně).
Po prodávajícím nelze uplatňovat nároky jako je pomoc v nesnázích, újmu za narušení dovolené apod.

VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU 

Přihlášení se na vzdělávací akci či osobní konzultaci lze učinit e-mailem, písemně nebo pomocí tlačítka „Odeslat přihlášku“ na webovém rozhraní. 
Všechny způsoby zakládají smluvní vztah a povinnosti kupujícího uhradit dohodnutou cenu a to i v případě, že jde ze strany kupujícího o dárek pro třetí osobu. V takovémto případě není kupující zavázán osobní účastí na tomto vzdělávání. Informaci, že kupující nebude sám účastníkem kurzu je povinen označit v objednávce (alespoň formou poznámky).
Podmínkou platné objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených na webovém rozhraní v prodejním elektronickém formuláři (a to i v případě jiné formy objednání). 
Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou (která by mohla být např. vepsána do poznámky).
Přijetí objednávky se děje v pořadí jejich zaslání. V případě omezené nabídky mají přednost objednatelé s uhrazenou kupní cenou, nevratnou zálohou a dále pak kupující dle času přihlášení.
Přihlášky se přijímají nejpozději 2 pracovních dnů před zahájením akce. V případě výjimečného přihlášení v termínu kratším je třeba konzultace s prodávajícím. 

PRÁVO NA ÚČAST NA KURZU 

Kupujícímu je rezervováno místo na kurzu až po uhrazení identifikovatelným způsobem nevratné zálohy, případně celkové ceny vzdělávacího kurzu, nebo individuálně smluvené ceny a to na účet prodávajícího.
Po úhradě celkové částky se kupující stává účastníkem kurzu. V případě nákupu pro třetí osobu se stává účastníkem třetí osoba, pokud tato byla označena v objednávce a došlo k úhradě kupujícím.
Osobu účastníka kurzu nelze bez souhlasu prodávajícího měnit.
Účastníkem kurzu se stává i kupující, který hradí on-line kurz a jeho platba bude prodávajícímu načtena opožděně. Účastníkem je taková osoba od chvíle zahájení on-line vysílání a to i v případě, že nemá přístupová hesla. Takovýto časový rozpor je k tíži kupujícího / účastníka, pokud neuhradil cenu alespoň 2 pracovní dny před zahájením. 
Technické požadavky na účast v kurzu poskytovaném elektronickou formou:
Účastník si je vědom a souhlasí, že pro možné využití vzdělávání poskytované formou on-line nebo jako webinář je nutné si zajistit přístup odpovídající technickým požadavkům akce (např. vhodný či aktualizovaný software). V opačném případě (nezajištění) může být omezena funkcionalita, za což nenese prodávající odpovědnost a není možné z tohoto důvodu vrátit uhrazený registrační poplatek či kupní cenu.

MOŽNÁ ZMĚNA LEKTORA, MÍSTA NEBO ČASU KONÁNÍ 

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení vzdělávací akce z organizačních důvodů. V případě těchto změn má kupující právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv storno poplatků, pokud tak učiní do 3 dnů od oznámení prodávajícím.

CENA  

Ceny jsou tvořeny podle zákona o cenách nebo smluvně.
Prodávající  není plátcem daně z přidané hodnoty.
Kupní cena je splatná neprodleně, není-li na webovém rozhraní či ve faktuře uvedeno jinak. Závazek kupujícího uhradit předmětnou cenu je splněn až úplným připsáním celkové identifikovatelné částky na účet prodávajícího.
Kupní cena u vzdělávacích akcí s osobní účastí je rozdělena na nevratnou zálohu, která je splatná neprodleně a zbytek do celkové ceny, který je splatný před zahájením vzdělávací akce.K ceně samotných účastí na vzdělávací akci není účtováno balné a poštovné (doprava), pokud nebyl současně objednán dárkový certifikát s požadavkem zaslat poštou (nebo jiným přepravcem).
U vybraných vzdělávacích akcí může být součástí dodávky nosič dalších informací (CD, DVD, flash disk, kniha apod.). V tomto případě je kupující povinen společně s cenou uhradit i náklady na balené a poštovné. Výše této částky je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.
Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám. Prodávající o tyto náklady nesnižuje cenu.
Nevratnou zálohu a zbytek ceny podle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: v hotovosti;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího. Nelze platit bezhotovostně platební kartou
Platba musí být provedena pod přiděleným variabilním symbolem (při objednávce) nebo pod telefonním číslem, které kupující uvedl v objednávce / přihlášce na vzdělávací akci.
Prodávající vystaví účetní doklad, která slouží jako doklad o zaplacení a o uzavřené kupní smlouvě.
Účastníkovi, který neuhradí kupní cenu nejméně 2 pracovní dny před začátkem vzdělávací akce s osobní účastí, nebo on-line vzdělávací akce, nemusí být včas umožněn přístup do webového rozhraní či aplikace nebo umožněn vstup do prostor konání akce. Za tuto prodlevu nese odpovědnost účastník. Nejde o důvod, pro který lze odstoupit od smlouvy. 
V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je kupující povinen zaplatit, se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny vzdělávací akce.

VZDĚLÁVACÍ AKCE ZAHRNUJÍ V ZÁKLADNÍ CENĚ

Výuku dle osnov prodávajícího / lektora při osobní účasti.
Materiály v elektronické nebo tištěné podobě (pokud je uvedeno v podmínkách dané vzdělávací akce na webovém rozhraní) nebo jde o e-book či on-line kurz nebo webinář.
V případě webinářů je poskytován přístup do interní sekce webového rozhraní na dobu 12ti měsíců ode dne úhrady, případně podle dohody.
V případě on-line akce je přístup do interní sekce webového rozhraní na dobu konání akce nejpozději od chvíle načtení úhrady (s výjimkou neprovedené úhrady do dvou dnů před počátkem této akce), případně podle dohody.
Osobní přítomnost a individuální přístup v případě osobní konzultace.
V ceně nemusí být zahrnuto ubytování a stravné:
Ubytování a strava (pokud je uvedeno v podmínkách pobytového semináře, jde pouze o možnost využití zprostředkovaného kontaktu na poskytovatele ubytování a stravování a předjednanou zvýhodněnou cenu pro účastníky kurzu). 
Telefonické a e-mailové konzultace s lektorem (lektor může reagovat, ale není k těmto reakcím zavázán).

DODACÍ PODMÍNKY

U on-line vzdělávání a webinářů se dodáním rozumí zpravidla zaslání přístupových údajů / kódů, případně zasláním odkazu URL adresy prodejcem na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím na webovém rozhraní / v objednávce.
Tyto přístupové údaje se poskytují kupujícímu / účastníkovi až po úplném zaplacení kupní ceny nebo po řádném uhrazení první splátky a to do 5 dnů, není-li dohodnuto či uvedeno jinak.
Při objednání e-booku je tento po uhrazení automaticky doručen na email kupujícího nejpozději do 24 hodin od úhrady.
Vzdělávací akce vyžadující osobní účast kupujícího / účastníka se nedodávají. Kupující / účastník se na akci dostaví dle pokynů zasílaných e-mailem uvedeným kupujícím ve webovém rozhraní nejpozději 3 dny před konáním, pokud účastník takovouto akci objednal před touto lhůtou. Při pozdním objednání nemusí být doručení pokynů zajištěno.Kupující / účastník je povinen se dostavit alespoň 15 min. před zahájením vzdělávací akce. V případě pozdního dostavení se, nemusí být již vpuštěn do místa konání, pokud si tuto možnost nedohodl s prodávajícím předem.
V případě CD, DVD, flash disků a knih, které se dodávají k lepšímu či úspěšnému absolvování vzdělávací akce, dochází k jejich odeslání do pěti dnů od provedené plné identifikovatelné úhrady kupní ceny nebo první splátky (vč. poštovného a balného).Doručení je závislé na přepravních podmínkách zvoleného přepravce (obvykle do 2-5 pracovních dnů).
Doručuje se na adresu uvedenou v prodejním formuláři kupujícím.
Účastník, který nebude mít uhrazenou celkovou cenu (nebo dohodnutou splátku), nebo neprokáže platbu příslušným dokladem bankovního ústavu, případně neuhradí příslušnou částku v hotovosti v místě konání vzdělávací akce, nebude mít možnost se vzdělávací akce účastnit.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě překročení kapacity akce bude prodávajícím kupujícímu do 2 pracovních dnů nabídnut náhradní termín nebo stornování přihlášky a vrácení platby na účet objednatele / kupujícího. 
Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání/potvrzení účasti na vzdělávací akci, a to bez udání důvodu (musí dojít k doručení projevu vůle odstupujícího) při zachování dalších podmínek a storno poplatků.
Dojde-li k platnému odstoupení od smlouvy v pozdějším datu než 90 dní před konáním vzdělávací akce (to jest kdykoliv v období od devadesátého dne před začátkem akce až do termínu konání akce), náleží prodávajícímu částka nevratné zálohy a případně další částka, dle níže uvedených storno podmínek.Toto ujednání kupující respektuje vzhledem k charakteru poskytované služby, kdy je prodávající nucen předem zajistit prostory pro odpovídající počet účastníků, odpovídající webový hosting, technický servis aj.
Odstoupení je možné provést e-mailem, pokud není třeba navracet průvodní materiál.
Toto odstoupení není možné (v souladu s ustanovení § 1837 občanského zákoníku):pokud již bylo započato s čerpáním vzdělávací akce (např. shlédnutím videa, účast na akci apod.).
u dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (dle tohoto ustanovení se má kupující za poučeného a v případě dodání dle dodacích podmínek se má za to, že kupující výslovně souhlasil).
u poskytnutých služeb, jestliže byly splněny před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (dle tohoto ustanovení se má kupující za poučeného a v případě dodání dle dodacích podmínek se má za to, že kupující výslovně souhlasil).
u dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal.
Je-li odstoupení spojeno / vázáno s vrácením průvodních materiálů (CD, DVD, flash disk, kniha apod.), pokud nebyl porušen obal, jsou naplněny podmínky odstoupení navíc až splněním následujících podmínek:musí dojít k odeslání předmětných materiálů v rámci 14 dnů ode dne převzetí těchto materiálů
materiály musí být v původním nepoškozeném a neotevřeném obalu; nesmí být použité; musí být nepoškozené a čisté; musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), ve stavu a hodnotě, v jakém je kupující převzal, vč. případného poskytnutého dárku; musí být vráceno s kompletní dokumentací.
Není-li možné dárek vrátit pro jeho spotřebování (on-line přístup, účast na vzdělávací akci apod.), zavazuje se kupující uhradit běžnou cenu srovnatelnou s poskytnutým dárkem (např. běžnou cenu kurzovného).
V případě individuální konzultace může kupující odstoupit (zrušit či přesunout termín konání) minimálně 2 pracovní dny předem.
Při nedodržení dané podmínky kupující zaplatí storno poplatek ve výši dvouhodinové konzultace.
Při opakovaném odstupování od smlouvy může kupující omezit do budoucna uzavření takovéto smlouvy.
Účastník může kdykoliv vzdělávací akci na vlastní zodpovědnost a bez uvedení důvodu opustit. V tomto případě není povinen odstupovat od smlouvy a nenáleží mu navrácení zálohy ani kupní ceny.
Adresa pro doručování odstoupení od smlouvy a pro vracení materiálů:
adresa uvedená v záhlaví těchto obchodních podmínek.
Odstoupí-li spotřebitel platně od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky související s cenou zakoupené vzdělávací akce. Pokud k nákupu byly uplatněny slevové poukázky, zvýhodnění apod. tato částka se nevrací.
Vrácení těchto prostředků proběhne stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal.
Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží (šlo-li o CD, DVD apod.) či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady.
Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující vrátí průvodní materiály nebo prokáže, že je prodávajícímu odeslal a než potvrdí případné přijetí opraveného účetního dokladu.
Spotřebitel a prodávající se dohodli odlišně od § 1832 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tak, že náklady za dodání nese spotřebitel a prodávající je nevrací/nerefunduje a to i v tom případě, kdy materiály nemohou být vráceny pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
Pokud by spotřebitel a prodávající došli k opačné dohodě, hradí prodávající náklady na dodání ve výši nejlevnějšího dostupného typu dopravy.
Pokud spotřebitel požaduje vrácení peněz za online vzdělávací akci či webinář, účtujeme si storno poplatek 500 Kč. V případě už započatého programu, a tudíž čerpaného, peníze vrátit nelze.
V případě odstoupení kupujícího od smlouvy na online vzdělávací akci či webinář, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení, zákazníkovi zamezit přístupu k těmto akcím.
Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že kupující / účastník porušil smlouvu nebo obchodní podmínky podstatným způsobem. Pro tyto účely se má za podstatné porušení:prodlení kupujícího / účastníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti.
porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany kupujícího / účastníka.
účast osoby nezletilé nebo nesvéprávné bez vědomí prodávajícího či pořádajícího lektora.
neoznámení zdravotních obtíží účastníkem, pokud jsou způsobilé narušit průběh vzdělávací akce nebo vážně poškodit účastníka, jiného účastníka, prodávajícího nebo průběh či pověst vzdělávací akce.
narušování vzdělávací akce závažným způsobem (např. přehnané slovní invektivy, sexuální obtěžování, užívání nelegalizovaných drog, nadměrné požívání alkoholu apod.)
další porušení Povinnosti účastníka vzdělávací akce (uvedených níže).
Prodávající či pořádající lektor je oprávněn ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné (z důvodu narušování akce, nevhodného chování účastníka narušujícím akci méně závažným způsobem) a to kdykoli v průběhu vzdělávací akce. 

STORNO POPLATKY

Storno poplatek při vzdělávacích akcích s osobní účastí:

Zaplacená nevratná záloha a případná kupní cena se nevrací v případě, že od smlouvy odstoupil prodávající z důvodu porušování smlouvy kupujícím / účastníkem a to závažným způsobem.
Uhrazená záloha na vzdělávací akci je nevratná, není-li dále stanoveno jinak.
Záloha je vratná:v případě plně obsazené vzdělávací akce a odmítnutí účasti účastníka prodávajícím.
pokud prodávající uzná účastníka nezpůsobilým k účasti (např. z důvodu věku – u kurzů pro osoby nad 18 let; pohlaví – u selektovaných kurzů apod.). Po dohodě je možné  přesunout registrační poplatek na jinou vzdělávací akci / jiný termín apod.
došlo-li k platnému odstoupení od smlouvy v zákonem stanovené lhůtě.
Po absolvování byť jen části vzdělávací akce je nárok na navrácení zálohy a kupní ceny vyloučen.
Při jakémkoliv stornování může kupující / účastník s prodávajícím dohodnout přechod práv a povinností na jiného účastníka (kupující za sebe může poslat náhradníka), ale pouze s výslovným souhlasem prodávajícího. 
Při stornování (platném odstoupení od smlouvy) méně než 10 dnů (včetně) před zahájením vzdělávací akce, náleží prodávajícímu plná úhrada ceny (nevratná záloha + doplatek ceny), tj. 100 % ceny.
Nesplacenou část je kupující povinen doplatit neprodleně. 
Pokud kupující odstupuje od smlouvy pravidelně anebo není ochoten hradit storno poplatky, může mu prodávající odepřít do budoucna přístup ke vzdělávacím akcím.
Storno poplatek při vzdělávací akci poskytované formou on-line nebo webinářem:
Po absolvování byť jen části vzdělávací akce je nárok na navrácení zálohy a kupní ceny vyloučen, nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak.
Zaplacená záloha a případná kupní cena se nevrací v případě, že od smlouvy odstoupil prodávající z důvodu porušování smlouvy kupujícím / účastníkem a to závažným způsobem.
Zaplacená kupní cena se vrací, pokud kupující platně odstoupí od smlouvy, účtujeme si storno poplatek 500 Kč.
V případě už započatého programu, a tudíž čerpaného, peníze vrátit nelze.
Dojde-li k platnému odstoupení od smlouvy méně než 30 dní před konáním vzdělávací akce, náleží prodávajícímu částka zálohy nebo 10 % kupní ceny, pokud nebyla uhrazena záloha.
Storno poplatek při individuální konzultaci:
Při nezrušení konzultace dva pracovní dny předem, náleží prodávajícímu / konzultantovi od kupujícího storno poplatek ve výši dvouhodinové konzultace. 
Náklady spojené se zrušením vzdělávací akce:

Prodejce nehradí kupujícímu / účastníkovi žádné případné náklady spojené se zrušením vzdělávacího kurzu.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI, POUČENÍ ÚČASTNÍKA
ÚČASTNICKÁ DOHODA

Účast na akci, zdravotní způsobilost
Účast na vzdělávací akci je umožněna pouze zletilým svéprávným osobám, pokud není s prodávajícím či pořádajícím lektorem dohodnuto výslovně jinak nebo nejde o akci určenou pro tyto osoby (např. v rámci výuky na školách).
Účastník mladší 18 let, musí mít ke své účasti doložené písemné svolení rodičů nebo zákonných zástupců.
Prodávající neodpovídá za situace, kdy pomocí internetového připojení je umožněna účast osobě nezletilé či nesvéprávné bez vědomí prodávajícího či pořádajícího lektora. Za tuto situaci odpovídá zákonný zástupce (rodič) či opatrovník takovéto osoby.
Účast na vzdělávací akci je dobrovolná. 
Vzdělávací akce není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči.
V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby (např. psychiatrické, kardiovaskulární apod.), zavazuje se před zahájením vzdělávací akce, informovat prodávajícího a pořádajícího lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na vzdělávací akci takováto osoba informovala svého ošetřujícího lékaře.při nedodržení se účastník vystavuje sankci odstoupení od smlouvy pro hrubé porušení.
Účastník se zavazuje oznámit prodávajícímu a lektorovi i léčbu, která proběhla v posledních dvou letech (např. spojená s epilepsií, selháním vnitřních orgánů, duševním postižením, depresí apod.) a to nejpozději před zahájením vzdělávací akce.
Účastník se zavazuje informovat prodávajícího a pořádajícího lektora, pokud se jeho zdravotní stav během vzdělávací akce zhorší nebo jinak změní negativním směrem.
Účastník je si vědom, že prodávající a lektor akce nenese žádnou zodpovědnost za pocity, zdravotní stav a stavy, které nastanou během, nebo  po akci. Veškeré riziko za vlastní život, jeho prožívání a rozhodování nese každý účastník sám.
Účastník je povinen oznámit jakékoliv psychyatrické léčení i ambulantní, které proběhlo v uplynulých dvou letech a pokud se stále léčí, je možné se zúčastnit kurzu / přednášky  jedině se  souhlasem ošetřujícího lékaře.
Účast na cvičeních v průběhu vzdělávací akce:
Účastník je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe plně zodpovědný.
V průběhu vzdělávací akce jsou pokyny lektora jen návrhy a podněty, účastník má po celou dobu svobodnou volbu a rozhoduje se a jedná podle vlastního uvážení.
Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu vzdělávací akce vystaven silnému fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení a přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí ne/podstoupit navrhovaná cvičení.
Pokud si účastník není jist svojí volbou, má právo si vyžádat konzultaci lektora. Pokud časový prostor a průběh akce tuto konzultaci neumožňuje, doporučuje se účastníkovi cvičení nepodstupovat.
Prodávající a lektoři upozorňují, že cvičení mohou zásadním způsobem ovlivnit Váš budoucí život.
Prodávající / lektor nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkovi a dalším účastníkům porušením jejich právních povinností, případně vzniklé jejich deliktním jednáním.
Prodávající / lektor nestanovuje místa obvyklá k ukládání svršků a osobních věcí. Za tyto věci si odpovídá účastník sám.
V případě nemoci nebo zranění, si účastník hradí veškeré finanční výlohy nutné k jeho ošetření sám.
Informační charakter vzdělávacích akcí
Vzdělávací akce dávají pouze obecný návod a doporučení určené k individuální aplikaci.
Ve své obecné rovině nemůže hromadná vzdělávací akce nahradit individuální konzultace (např. lékařské vyšetření, sezení s odborníkem a individuální přístup lektora apod.).
Prodávající vyvíjí přiměřené úsilí, aby na vzdělávacích akcích předávané informace byly aktuální, a aby byly získávány ze spolehlivých zdrojů.
Prodávající prohlašuje, že přestože vždy přihlíží k vysoké obsahové kvalitě, že odborné názory, informace a rady prezentované lektory a dalšími osobami vykonávajícími vzdělávání, vyjadřují osobní stanovisko lektora a nemusí odrážet názory, informace a rady, které poskytuje prodávající. Jde výlučně o názory, informace a rady těchto konkrétních osob a prodávající za ně nenese jakoukoli odpovědnost, nezaručuje jejich absolutní odbornou správnost a úplnost, nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za konkrétní způsob využití informací.
Na vzdělávací akci mohou být prezentovány informace o dalších akcích či aktivitách a službách třetích osob. Tyto informace nejsou pro účastníka závazné a mají pouze informační charakter. 
Povinnosti účastníka vzdělávací akce:
zdržet se účasti na akci v době akutních zdravotních obtíží.
informovat lektora o proběhlých či přetrvávajících zdravotních obtížích v průběhu posledních dvou let.
zdržet se invektiv, není-li k nim výslovně vyzván lektorem.
zdržet se sexuálního obtěžování a jakéhokoliv ohrožujícího a nevhodného chování, které ohrožuje nebo narušuje soukromí dalších účastníků nebo lektora.
zdržet se požívání alkoholu, nelegalizovaných drog a omamných látek.
zdržet se poškozování vybavení prostoru pro konání vzdělávací akce.
zdržet se hodnocení a kritizování ostatních účastníku, není-li k takovému jednání vyzván lektorem nebo druhým účastníkem, jehož se jednání má týkat.
zdržet se obnažování, voyerství, není-li k takovému jednání výslovně vyzván lektorem.
zdržet se jednání narušující soukromí dalších účastníků, není-li k takovému jednání výslovně vyzván lektorem nebo druhým účastníkem, jehož se jednání má týkat.
zdržet se pořizování jakýchkoliv obrazových a zvukových nahrávek ze vzdělávací akce bez výslovného souhlasu lektora nebo nahrávaných / focených osob.
zdržet se rozšiřování informací získaných z osobních životů ostatních účastníků.
zdržet se rozšiřovaní jednotlivých praktik a cvičení provozovaných na akci (doporučuje se sdělovat pouze pocity, změny v životě, pojmenování překonávání vlastních hranic apod.).
zdržet se netolerantního chování vůči ostatním účastníkům akce, lektorům a dalšího personálu.
zdržet se sebepoškozování a jednání, které by negativním způsobem ovlivnilo účastníkovo zdraví a psychiku.
dostavit se ke vzdělávací akci s osobní účastí nejpozději 15 min. před jejím plánovaným zahájením.
zavazuje se nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího a jím poskytovaných služeb.
Právo na ukončení účasti účastníkovi akce ze strany prodávajícího a lektora:
Lektor nebo další personál či prodávající mají právo ukončit účast účastníkovi při nedodržování jeho povinností stanovených výše.
Lektor může po osobní konzultaci s účastníkem ukončit účast účastníkovi i z jiných důvodů (které jsou způsobilé narušit průběh vzdělávací akce nebo zdraví účastníka či účastníků), které je ale povinen účastníkovi náležitě vysvětlit (případně stvrdit písemně).
Účastník je vždy sám zodpovědný za své dovednosti, možnosti, znalosti, schopnosti, obětavost, toleranci, obchodní znalosti, zdravotní stav, rodinnou situaci, pocity, jednání, konání, nekonání apod.

Odpovědnost za jednání třetích osob
Prodávající / lektor nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při zajištění vzdělávací akce.
V případě vzniku škody z ubytovací smlouvy s poskytovatelem ubytování, upozorňuje prodávající na povinnost nahlásit takovouto škodu neprodleně (nejpozději do 15 dnů) poskytovateli ubytovacích služeb. 

DALŠÍ ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY 

Vzdělávací akce s osobní účastí
Před samotným zahájením vzdělávací akce s osobní účastí je prodávající povinen provést prezenci účastníků. Prezence proběhne vždy nejpozději půl hodiny před časovým termínem zahájením akce.
Prostory pro konání akce se uzavírají v čase zahájení vzdělávací akce. V případě pozdního příchodu nemusí být umožněn vstup. Pokud je vstup umožněn, účastník se zavazuje chovat tiše a ohleduplně k dalším účastníkům akce, tak aby nenarušil její průběh.
Účastník má kromě účetního dokladu právo na obdržení Osvědčení o absolvování (resp. Potvrzení o účasti), za předpokladu, že osobně podepsal prezenční listinu, absolvoval celou vzdělávací akci a uhradil jednorázový poplatek 100 Kč za tisk a zpracování. Osvědčení se vyhotovuje v českém nebo v anglickém jazyce. Požaduje-li účastník provedení v obou jazycích, činí poplatek 200 Kč (za obě dvě Osvědčení).
Čas ukončení akce je uveden orientačně. 
Vzdělávací akce s živým vysíláním nebo audio video záznamem.
Účastník se na seminář přihlašuje prostřednictvím webového rozhraní kliknutím „Objednat“ a to nejpozději 2 dny před začátkem akce.
Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí telefonické nebo emailové  domluvě. Není-li včas reagováno na e-mail kupujícího, má se za to, že prodávající takovouto objednávku neakceptuje (neposkytne přihlašovací údaje).
Účastníku, který neuhradí kupní cenu nejméně 2 pracovní dny před začátkem vzdělávací akce, nemusí být umožněn přístup.
Odesláním prodejního formuláře uděluje účastník výslovný souhlas s pořízením fotek, video a audio nahrávek ze semináře.
Vzdělávací akce poskytovaná prostřednictvím e-booku
Při objednání e-booku je tento po uhrazení automaticky doručen na email kupujícího nejpozději do 24 hodin od úhrady. 

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Oprávnění k podnikání

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží / výrobků / služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
Nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku

Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností uvedených v předchozím odstavci, čímž toto právo kupujícímu nevznikne. 
Pojmy

Vzdělávací akcí s osobní účastí se rozumí kurz (workshop), který je lektorován na živo a je k němu třeba osobní kontakt lektora s účastníkem.
Vzdělávací akcí on-line se rozumí kurz / přednáška (workshop) / informace uložená na webovém rozhraní prodávajícího nejčastěji s přístupem pro kupujícího přes osobní heslo / kód. Přístup je poskytován zpravidla po dobu 12 měsíců od uhrazení kupní ceny.
E-bookem (E-knihou) se rozumí textový soubor ve formátu pdf nabízený prostřednictvím webového rozhraní, který se nedodává na hmotném nosiči.
Webinářem se rozumí kurz / přednáška (workshop) / informace poskytnutá v aktuálním živém vysílání s přístupem pomocí internetového připojení z webového rozhraní v pevně ohraničeném časovém období.
Osobní konzultací se rozumí osobní schůzka s poskytovatelem konzultace po dobu předem dohodnutých hodin a to formou sezení nebo jinou dohodnutou formou. Jde o individuální přístup konzultanta ke kupujícímu. Osobní konzultaci nejsou přítomny další osoby.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající není zavázán kodexy chování ve smyslu odst. 1 písm. e § 1826 zák. č. 89/2012 Sb.
Kde se hovoří o zboží, může tím být myšlen výrobek či movitá věc.
Kde se hovoří o službě, může tím být myšlen kurz, webinář, sezení či konzultace.
Smluvní strany nemohou práva z kupní smlouvy postoupit na jiného, s výjimkou vymáhání úhrady kupní ceny a nákladů spojených s balením a přepravou, případně náhradou škody, není-li v podmínkách uvedeno jinak (např. při účasti na akci povoleným náhradníkem).
Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
Neplatnost kupní smlouvy nebo jejího dodatku pro nedodržení formy může namítnout kdokoliv kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
Kupní smlouva uzavřená prostřednictvím webového rozhraní obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly v kupní smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost kupní smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o kupní smlouvě ani projev učiněný po uzavření kupní smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními kupní smlouvy a obchodních podmínek a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu uzavření kupní smlouvy věděly nebo vědět musely a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření kupní smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly (a jsou součástí kupní smlouvy nebo obchodních podmínek), nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o kupní smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu kupní smlouvy, který by byl jinak důvodem neuzavření smlouvy.
Změny obchodních podmínek:Prodávající je oprávněn kdykoli změnit obchodní podmínky a není povinen o tom informovat.
Obchodní podmínky mající vliv na kupní smlouvu musí být doručeny kupujícímu alespoň prostřednictvím e-mailu uvedeném v uživatelském účtu.
Je odpovědností kupujícího, aby se seznámil se zněním obchodních podmínek při uzavírání každé kupní smlouvy.
Změny a doplňky kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím e-shopu a webového rozhraní mohou být provedeny elektronicky.
Jiné změny vyžadují písemnou formu, nedohodnou-li se kupující s prodávajícím jinak.
Ukáže-li se některé z ustanovení kupní smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 (Týká-li se důvod neplatnosti jen takové části právního jednání, kterou lze od jeho ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez neplatné části, rozpoznala-li by strana neplatnost včas.)
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy na koupi zboží či výrobků a reklamační řád.
Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky kupní smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek nebo navrhnout jejich změnu. Nevyužití této možnosti se má za souhlas v plném rozsahu obchodních podmínek.
Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu. 

Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne 22.8.2022.